WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2017

Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:  4,21 (uczniowie) 4,01 (słuchacze i studenci)
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto,
6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Nabór wniosków stypendialnych:

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2017 roku,
  • słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu pleszewskiego składają wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 20 października 2017 roku

UWAGA! Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski osób zameldowanych na stałe w powiecie pleszewskim. Osoby zameldowane poza powiatem pleszewskim składają wnioski o przyznanie stypendium na terenie powiatu, zgodnie z miejscem zameldowania.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów, o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium dochodowe.

W powyżej sprawie informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tel. 62 742-96-15.

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku:
     
Obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 - 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:    

  1. W sytuacji, gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);
  2. Załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
  3. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o wysokości w 2016r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS) tych członków rodziny, którzy uzyskali dochody.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin udzielania stypendium       

Zał. 1 wniosek o stypendium – UCZEŃ

Zał. 2 wniosek o stypendium – STUDENT SŁUCHACZ

Zał. 4 Zestawienie – status i dochód rodziny

Zał. 5 Oświadczenie – ryczałt, karta podatkowa

Zał. 6 Oświadczenie członków rodziny o dochodzie

Zał. 7 Oświadczenie – samotne wychowywanie

 

Regulamin, wzory wniosków oraz załączniki są dostępne także:

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: http://www.umww.pl/ w zakładce Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki / Stypendium o charakterze socjalnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
  • w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3),  
  • w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego)