WROTA POWIATU PLESZEWSKIEGO - Oficjalny serwis ziemi pleszewskiej
Powrót do strony głównejDodaj do ulubionychUstaw jako startowąSerwis VideoPowiat na FacebookDrukuj tą stronęKontaktKliknij aby powrócić do stylu domyślnegoKliknij aby włączyć styl strony dla osób niedowidzących

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Podstawę prawną działania Rzecznika stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 229).   

Do zadań rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
  w zakresie ochrony konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:

 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
 • występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 • reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.     

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą:       

 • Zgodnie z art 221 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459) "Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."       
 • Zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459) "Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową."

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Osoby mieszkające poza powiatem powinny zwrócić się o pomoc do Rzecznika Konsumentów w swoim mieście lub powiecie.